wire - fibre - wireless
Program TOPNET 4.2
Jedním z prvních obchodně úspěšných produktů firmy WAVE se stal program TOPNET 4.2, určený pro přesný návrh a optimalizací optických a koaxiálních sítí televizních kabelových rozvodů. Vzhledem k tomu, že přenos TV a R signálů byl ještě donedávna dominantně analogový, byla kvalita navržených a realizovaných sítí velmi závislá na přesnosti výpočtů signálových úrovní, odstupů C/N , CSO (IM2) a CTB (IM3) a na optimálním nastavení těchto sítí. To v poněkud menší míře platí i při použití těchto sítí pro přenos čistě digitálních signálů.

TOPNET 4.2 je typický moderní program typu CAD. Umožňuje "postavit" v počítači síť TKR libovolné struktury a libovolných rozměrů, najít její optimální strukturu a nastavení, ověřit limitní provozní stavy a teprve potom ji skutečně realizovat. Mezi hlavní výhody tohoto postupu patří rychlost a přesnost návrhu, možnost nalezení optimální technicko-ekonomické varianty, možnost operativního provádění dílčích i podstatných úprav a zejména jistota, že finální instalovaná síť bude spolehlivě fungovat. Program zahrnuje zejména následující projektové funkce a procedury:
 • možnost sestavení modelů všech běžně používaných metalických i optických prvků a jejich implementace do otevřené databáze, modely prvků popisují všechny důležité návrhové parametry včetně frekvenčních, šumových, nelineárních a teplotních charakteristik
 • možnost sestavení modelů metalických i optických sítí libovolné velikosti i struktury
 • přesný výpočet signálových nebo optických úrovní v libovolném bodu sítě, a to včetně frekvenčních charakteristik
 • přesné výpočty odstupů C/N, výpočty berou v úvahu šumové příspěvky všech aktivních i pasivních prvků sítě
 • přesné výpočty nelineárních parametrů CSO, CTB, CXM
 • plně automatické nastavení frekvenčních ekvalizátorů v modelovaných sítích
 • interaktivní nastavení všech aktivních prvků (zesilovačů, optických vysílačů i přijímačů) v modelovaných sítích – procedura funguje jako „SW šroubovák“ – při změně nastavení jednoho parametru projektant ihned vidí související změny všech ostatních systémových parametrů, je proto možné najít optimální (mnohdy kompromisní) nastavení metalických i optických sítí
 • analýza sítí ve zpětném směru (pro obousměrné datové přenosy)
 • automatické optimální nastavení sítí ve zpětném směru
 • velmi přesné výpočty dálkového napájení všech aktivních prvků v metalických sítích, program řeší tuto úlohu jako odporovou síť s mnoha hyperbolickými nelineárními zátěžemi, pro řešení používá numerické iterace
 • teplotní analýzu metalických sítí, procedura bere v úvahu vliv změn okolní teploty (léto-zima) na útlum koaxiálních kabelů a související změny parametrů C/N, CSO, CTB a CXM zapojených metalických zesilovačů
 • tisk nastavovacích protokolů a seznamů materiálu
Společnost WAVE / WAVE SYSTEMS používá program TOPNET pro vypracování všech projektů TKR, do dnešního dne byly pomocí něj sestaveny a optimalizovány modely komunikačních sítí s cca 370000 bytovými účastnickými přípojkami. Ve všech případech lze dokladovat velmi dobrou shodu mezi počítačovými simulacemi a naměřenými parametry realizovaných sítí.