wire - fibre - wireless

Společnosti WAVE a WAVE SYSTEMS realizovaly od roku 1995 projekty telekomunikačních sítí s investičními náklady v objemu cca 2,1 miliardy Kč. Téměř všechny vyprojektované sítě byly realizovány a jsou úspěšně provozovány. Uvedeny jsou jen větší projekty:

Projekce celoměstských komunikačních sítí pro INTERCABLE CZ
V letech 1995 až 2001 jsme pracovali pro společnost INTERCABLE CZ (dceřiná společnost největšího nizozemského telekomunikačního operátora KPN) na projektech nových (new-built) hybridních opticko-koaxiálních komunikačních sítí v ČR. Realizovali jsme projekty pro města Most, Teplice, Duchcov, Žatec, Zlín (kompletní optická síť, část koaxiálních distribučních sítí) a Ústí nad Labem. Ve všech případech se jednalo o celoměstské sítě, umožňující napojení téměř 100 % bytů a nebytových objektů. Hlavní parametry sítí vyprojektovaných pro INTERCABLE CZ byly následující:
 • velmi rozsáhlý okruhovaný optický systém 1310 nm
 • 2 úrovně optických okruhů s mezipřevodem O/E-E/O, na primární celoměstský optický ring navazuje řada sekundárních optických ringů, pokrývajících jednotlivé městské části
 • 1 optický přijímač (OP) byl určen pro max. 500 bytových přípojek, navazující koaxiální distribuční rozvody mají přísně hvězdicovou strukturu, největší vzdálenost připojovaných objektů od OP je cca 600m
 • dálkové napájení všech aktivních komponent z OP bezpečným napětím 50 VAC (výpočet je prováděn na základě numerického řešení odporové sítě s typ. 10 - 30 hyperbolickými zátěžemi)
 • hvězdicové domovní koaxiální rozvody s instalovanými kroucenými páry do každého bytu
Projekty pro INTERCABLE CZ zahrnovaly celkem cca 120000 bytových účastnických přípojek, převážná část projektovaných sítí byla postavena a je úspěšně provozována. Sítě byly v letech 2003 až 2004 upgradovány pro obousměrný datový provoz (širokopásmový INRERNET), nyní je vlastní a provozuje společnost UPC.
Upgrade sítí MMDS a TKR pro společnost UPC Česká republika
Od roku 2000 pracuje naše společnost na projektové přípravě upgradů stávajících sítí MMDS a TKR pro společnost UPC Česká republika. Jedná se o rozsáhlé sítě v městských částech Praha - Nusle, Košík, Jižní Město, Petrovice, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, Písnice, Jalodvorská, Prosek, Kladno, Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hranice, Nový Jičín, Kroměříž. Hlavním záměrem všech upgradů bylo a je zprovoznění sítí pro rychlé obousměrné datové služby, zejména pro širokopásmový INTERNET. V rámci řešení projektů pro UPC jsme realizovali zejména následující práce:
 • systémový rozbor stávajících sítí
 • komplexní návrh nových optických propojovacích sítí
 • návrh koaxiálních přístupových sítí s ohledem na maximální využití stávajících metalických kabelů
 • návrh dálkového zálohovaného napájení všech zesilovačů a optických přijímačů
 • vyřízení územního rozhodnutí pro všechny nové kabelové trasy
 • zakreslení finálních stavů upgradovaných sítí do GIS (grafického informačního systému na platformě MICROSTATION)
Celkem projekty upgradu kabelových sítí UPC zahrnují celkem cca 125000 účastnických přípojek, pro optimalizaci struktury metalických sítí a vybudování nového okruhovaného optického systému byla získána územní rozhodnutí pro desítky km nových výkopů. Upgradované sítě jsou nyní používány pro distribuci analogových TV i R programů, DVB-C i internet s přenosovými rychlostmi až 100 Mbps.
Upgrade sítí TKR pro společnost KARNEVAL MEDIA
Mezi roky 2003 a 2005 vypracovala společnost WAVE SYSTEMS projektovou dokumentaci upgradu rozsáhlých sítí TKR pro implementaci obousměrných datových služeb pro společnost KARNEVAL MEDIA. Jednalo se zejména o následující práce:
 • systémový rozbor stávajících sítí
 • komplexní návrh optických propojovacích sítí
 • návrh metalických domovních rozvodů s  ohledem na datové služby
 • návrh upgradu koaxiálních přístupových sítí
 • návrh dálkového napájení zesilovačů
Naše projekty řešily upgrade sítí Praha - Ďáblice, Most, Teplice, Duchcov, Bílina, Litoměřice, Lovosice, Zlín, Otrokovice, Pardubice, Nymburk, celkem s cca 130000 bytovými přípojkami. Upgradované sítě nyní vlastní a provozuje společnost UPC.
Projekce radiových sítí
Firma WAVE zpracovala projektovou dokumentaci velké části digitální celoplošné radiové sítě MATRA - PEGAS pro policii ČR (investor – Ministerstvo vnitra ČR, stavebník - SIEMENS ČR). Vzhledem k povaze zakázky není možné prezentovat jakékoliv technické ani ekonomické detaily.
Program TOPNET 4.2
Jedním z prvních obchodně úspěšných produktů firmy WAVE se stal program TOPNET 4.2, určený pro přesný návrh a optimalizací optických a koaxiálních sítí televizních kabelových rozvodů. Vzhledem k tomu, že přenos TV a R signálů byl ještě donedávna dominantně analogový, byla kvalita navržených a realizovaných sítí velmi závislá na přesnosti výpočtů signálových úrovní, odstupů C/N , CSO (IM2) a CTB (IM3) a na optimálním nastavení těchto sítí. To v poněkud menší míře platí i při použití těchto sítí pro přenos čistě digitálních signálů.

TOPNET 4.2 je typický moderní program typu CAD. Umožňuje "postavit" v počítači síť TKR libovolné struktury a libovolných rozměrů, najít její optimální strukturu a nastavení, ověřit limitní provozní stavy a teprve potom ji skutečně realizovat. Mezi hlavní výhody tohoto postupu patří rychlost a přesnost návrhu, možnost nalezení optimální technicko-ekonomické varianty, možnost operativního provádění dílčích i podstatných úprav a zejména jistota, že finální instalovaná síť bude spolehlivě fungovat. Program zahrnuje zejména následující projektové funkce a procedury:
 • možnost sestavení modelů všech běžně používaných metalických i optických prvků a jejich implementace do otevřené databáze, modely prvků popisují všechny důležité návrhové parametry včetně frekvenčních, šumových, nelineárních a teplotních charakteristik
 • možnost sestavení modelů metalických i optických sítí libovolné velikosti i struktury
 • přesný výpočet signálových nebo optických úrovní v libovolném bodu sítě, a to včetně frekvenčních charakteristik
 • přesné výpočty odstupů C/N, výpočty berou v úvahu šumové příspěvky všech aktivních i pasivních prvků sítě
 • přesné výpočty nelineárních parametrů CSO, CTB, CXM
 • plně automatické nastavení frekvenčních ekvalizátorů v modelovaných sítích
 • interaktivní nastavení všech aktivních prvků (zesilovačů, optických vysílačů i přijímačů) v modelovaných sítích – procedura funguje jako „SW šroubovák“ – při změně nastavení jednoho parametru projektant ihned vidí související změny všech ostatních systémových parametrů, je proto možné najít optimální (mnohdy kompromisní) nastavení metalických i optických sítí
 • analýza sítí ve zpětném směru (pro obousměrné datové přenosy)
 • automatické optimální nastavení sítí ve zpětném směru
 • velmi přesné výpočty dálkového napájení všech aktivních prvků v metalických sítích, program řeší tuto úlohu jako odporovou síť s mnoha hyperbolickými nelineárními zátěžemi, pro řešení používá numerické iterace
 • teplotní analýzu metalických sítí, procedura bere v úvahu vliv změn okolní teploty (léto-zima) na útlum koaxiálních kabelů a související změny parametrů C/N, CSO, CTB a CXM zapojených metalických zesilovačů
 • tisk nastavovacích protokolů a seznamů materiálu
Společnost WAVE / WAVE SYSTEMS používá program TOPNET pro vypracování všech projektů TKR, do dnešního dne byly pomocí něj sestaveny a optimalizovány modely komunikačních sítí s cca 370000 bytovými účastnickými přípojkami. Ve všech případech lze dokladovat velmi dobrou shodu mezi počítačovými simulacemi a naměřenými parametry realizovaných sítí.
Program RF-SPOJ 1.3
Program RF-SPOJ 1.3 vznikl jako jistý typ příslušenství k mikrovlnným anténám naší výroby. Je to jednoduchý program určený k návrhu mikrovlnných radiových spojů typu bod-bod. Součástí programu je otevřená databáze používaných vysílačů, přijímačů, antén a propojovacích kabelů. Profil mikrovlnného spoje lze načíst z digitální mapy nebo jej lze jednoduchým způsobem zadat z mapy pomocí vrstevnic. Do profilu zde doplnit významné budovy, anténní stožáry a lesní porosty. Program zkontroluje neporušenost 1. Fresnelovy zóny a vypočte všechny důležité parametry spoje (odstup C/N pro analogové spoje, BER pro spoje digitální). Program umožňuje modelování vlivu silného deště a atmosférických vlivů v rozsahu 10 MHz - 100 GHz a teplotních změn napájecích kabelů. Program RF-SPOJ byl již použit pro návrh několika set mikrovlnných spojů, a to zejména v pásmu 2,45 GHz a 10,6 GHz.
Mikrovlnné antény pro pásmo 2,45 GHz
V letech 1993 až 2004 vyrobila firma WAVE cca 1800 mikrovlnných komunikačních antén, a to zejména pro pásmo ISM 2,45 GHz. Řada antén pro toto pásmo zahrnovala přímovyzařující typy se ziskem 10, 13 a 17 dB a reflektorové antény se ziskem 23 a 28 dB. Antény byly určeny pro profesionální mikrovlnné spoje a pro bezdrátové LAN. Jako příslušenství bylo možné dokoupit velmi kvalitní pásmové filtry, anténní rozbočovače, SW pro návrh spojů a měřicí systémy pro optimální směrování antén i na velké vzdálenosti.

Konstrukce antén byla zaměřena na jejich maximální dlouhodobou spolehlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Všechny zářící elementy mají velmi kvalitní laminátové radomy, všechny držáky parabol mají dvojitou povrchovou úpravu (galvanický Zn + prášková barva). V  ČR, SR a Maďarsku dodnes pracuje velká část z námi vyrobených a instalovaných mikrovlnných antén, a to i v těch nejnáročnějších horských podmínkách. Díky použitým radomům si antény i po 15 letech provozu zachovávají stabilní technické parametry.
Systém WR-SSD pro detekci mobilních telefonů
Systém WR-SSD byl navržen pro detekci mobilních telefonů v  objektech Vězeňské služby ČR. V roce 2002 jsme vyhráli veřejnou obchodní soutěž na dodávku těchto systémů pro 13 vazebních věznic, kde od roku 2003 monitorují případné nelegální použití mobilních telefonů všech běžných formátů (dříve i NMT, nyní GSM900, DCS1800) v bezmála 1900 celách. Je připraven i upgrade pro služby typu CDMA (UMTS, UFON).
Mikrovlnné radarové senzory pro detekci rychle letících cílů
Od roku 2008 vyrobila společnost WAVE SYSTEMS několik testovacích prototypů mikrovlnných radarových senzorů pro detekci rychle letících střel pro vojenské obranné účely.